Krivokapić i Abazović Đukanoviću uzimaju ljubimca vrednog 650.000 evra?

0

No­va vla­st u Cr­noj Go­ri re­ši­la je da ispu­ni pre­di­zbor­no obe­ća­nje i pla­ni­ra da po­kre­ne pro­ce­du­ru za odu­zi­ma­nje i pro­da­ju dva „ma­j­ba­ha“ – jed­nog ko­ji ko­ri­sti Đu­ka­no­vić

No­voi­za­bra­na vla­st u Cr­noj Go­ri re­ši­la je da ispu­ni obe­ća­nje, pa će do No­ve go­di­ne, ka­ko sa­zna­je­mo, po­kre­nu­ti pro­ce­du­ru za odu­zi­ma­nje i pro­da­ju dve sku­po­ce­ne li­mu­zi­ne – one ko­ju vo­zi Đu­ka­no­vić i slu­žbe­nog vo­zi­la bi­v­šeg pre­mi­je­ra Duška Markovića

Mi­lo Đu­ka­no­vić, pred­sed­nik Cr­ne Go­re, mo­gao bi usko­ro da osta­ne bez lu­k­su­znog au­to­mo­bi­la „ma­j­bah“, či­ja je ce­na oko 650.000 evra.

Ode na doboš

Nai­me, no­va vla­st u Cr­noj Go­ri re­ši­la je da ispu­ni pre­di­zbor­no obe­ća­nje i pla­ni­ra da po­kre­ne pro­ce­du­ru za odu­zi­ma­nje i pro­da­ju dva „ma­j­ba­ha“ – jed­nog ko­ji ko­ri­sti Đu­ka­no­vić i dru­gog ko­ji je ko­ri­stio bi­v­ši pre­mi­jer Du­ško Ma­r­ko­vić.

Kurir

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime