Prava autora

0

PRAVA AUTORA

 

Autor je fizičko lice koje je stvorilo autorsko delo. Smatra se da autorko delo nastaje onog momenta kada bude prvi put saopšteno javnosti. Delo može saopštiti sam autor ili lice koje on ovlasti. Autor uživa autorko-pravnu zaštitu od momenta nastanka dela. Prava autora su brojna, a ovde ćemo se ukratko dotaći dve grupe, a to su moralna i imovinska prava autora.

 

Moralna prava autora

 

Autor uživa zaštitu moralnih prava nad svojim delom. Osnovno moralno pravo autora je da mu se prizna autorstvo nad njegovim delom.

 

Autor ima isključivo pravo da njegovo ime bude naznačeno na svakom primerku dela, odnosno da bude navedeno prilikom javnog saopštavanja. Po želji autora, umesto imena može biti naveden pseudonim ili znak.

 

Autor ima isključivo pravo da objavi svoje delo, a pre objavljivanja jedino on ima pravo da daje obaveštenja o sadržini dela i da ga opisuje. Autor određuje i način na koji će delo biti objavljeno.

 

Isključivo uz saglasnost autora može se vršiti izmena ili prerada dela, kao i saopštavanje dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi.

 

Autor ima isključivo pravo da se suprotstavlja iskorišćavanju svog dela na način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast ili ugled.

 

 

Imovinska prava autora

 

Autor ima pravo da ekonomski iskorišćava svoje delo, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela.

 

Autor ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani beleženje i umnožavanje svog dela. Ovo se odnosi kako na delo u celini, tako i delimično. Umnožavanje i beleženje je bez saglasnosti autora zabranjeno bilo kojim sredstvima, u bilo kom obliku, na bilo koji trajni ili privremeni, posredni ili neposredni način. Ako je autorsko delo računarski program, umnožavanjem se smatra i puštanje programa u rad na računaru.

 

Bez saglasnosti autora zabranjeno je stavljanje u promet originala ili umnoženih primeraka dela. Ipak lice koje je na legalan način kupilo delo od autora ili njegovog sledbenika, može slobodno otuđiti svoj primerak dela.

 

Bez saglasnosti autora zabranjeno je davanje originalnog ili umnoženog primerka dela u zakup. Ovo važi i za sva lica koja su na legalan način stekla svojinu nad originalnim ili umnoženim primerkom dela. Oni delo mogu dalje stavljati u promet, ali ne mogu ga davati u zakup bez saglasnosti autora. Ipak i ovde postoje izuzeci pa se tako bez saglasnosti autora mogu davati u zakup građevinska dela arhitekture, dela primenjene umetnosti realizovana u vidu industrijskog ili zanatskog proizvoda, i dela nastala ili umnožena radi davanja u zakup kao isključivog oblika iskorišćavanja dela.

 

Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli izvođenje svoga dela, a pod izvođenjem se smatra se javno saopštavanje nescenskih dela (govor, muzika) uživo pred publikom. Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli i prenošenje izvođenja svog dela.

 

Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli predstavljanje svoga dela, a pod predstavljanjem se smatra javno saopštavanje scenskih dela (dramsko, dramsko-muzičko, koreografsko, pantomimsko delo) uživo pred publikom.Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli i prenošenje predstavljanja svog dela.

 

Autor, odnosno nosilac autorskog prava ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani emitovanje, reemitovanje i kablovsko reemitovanje autorskog dela, dok autoru pripada isključivo pravo da zabrani ili dozvoli javno saopštavanje svog dela.

 

Autoru pripada isključivo pravo na prilagođavanje, aranžiranje, prevođenje i vršenje druge izmene dela, pa lice koje ima nameru da izvrši izmenu dela mora pribaviti saglasnost autora.

 

 

Trajanje autorskog prava

 

Imovinska prava autora traju za života autora. Nakon njegove smrti ona prelaze na naslednike  i traju još 70 godina nakon smrti autora.

 

Moralna prava autora traju za života autora i nakon njegove smrti. Ona traju i po prestanku imovinskim prava.

 

Još zanimljivih tema pogledajte na ovom sajtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime