PRINUDNO IZVRŠENJE

0

Kako se pokreće postupak izvršenja?

Postupak prinudnog izvršenja pokreće poverilac koji ima određeno potraživanje prema dužniku. Postupak se pokreće podnošenjem predloga sudu, a ukoliko sud usvoji predlog doneće rešenje o izvršenju. Sam postupak izvršenja sprovodi javni izvršitelj.

Izvršna isprava

Osnovni preduslov da bi se pokrenuo postupak izvršenja jeste da poverilac poseduje ispravu u kojoj je na nesumnjiv način utvrđeno njegovo potraživanje. To može biti sudska presuda, sudsko poravnanje, sporazum u formi javnobeležničke isprave, i druge isprave predviđene zakonom.

Kada je u pitanju potraživanje pravnog lica ili preduzetnika, izvršenje se može pokrenuti i na osnovu fakture. Poverilac mora imati pismeni dokaz da je fakturu uručio dužniku.

Dospelost potraživanja

U svakoj ispravi mora biti naveden rok u kom dužnik može dobrovoljno da ispuni svoju obavezu. Istekom tog roka za dobrovoljno ispunjenje, isprava postaje izvršna, i poverilac već narednog dana ima pravo da pokrene postupak prinudne naplate. Za prinudnu naplatu, poveriocu je potreban advokat

Prekoračenjem roka za dobrovoljno ispunjenje obaveze, dužnik pada u docnju, te od tog momenta za dužnika počinje da teče i kamata. U postupku prinudne naplate, pored glavnice, poverilac ima pravo da potražuje i kamatu zbog kašnjenja.

Kašnjenje u isplati privrednih subjekata

Kada je u pitanju potraživanje jednog privrednog subjekta prema drugom, dužnik ima rok od najviše 60 dana od dana kada je primio fakturu da izmiri svoju obavezu. Sporazumom se može predvideti i kraći rok.

Ukoliko dužnik prekorači ovaj rok, poverilac pored glavnice i kamate, ima pravo da u postupku izvršenja zahteva i naplatu dodatne naknade u iznosu od 20.000,00 dinara za kašnjenje u ispunjavanju obaveze.

Troškovi izvršenja

U troškove izvršenja spadaju sudske takse, predujam javnog izvršitelja, advokatski troškovi poverioca, kao i drugi troškovi neophodni da bi se sproveo postupak prinudnog izvršenja. Izvršni poverilac koji je imao ove troškove, ima pravo da u postupku izvršenja zahteva da se i oni naplate od izvršnog dužnika.

 

Kako se sprovodi prinudno izvršenje

Prinudno izvršenje sprovodi se na imovini dužnika. Ukoliko dužnik poseduje nepokretnost, automobil ili druge pokretne stvari, izvršiće se prinudna prodaja istih, a iz dobijene cene će se namiriti izvršni poverilac. Ne može se odrediti izvršenje prodajom jedine nepokretnosti dužnika fizičkog lica ako glavnica potraživanja ne prelazi iznos od 5.000 evra.

Dužniku koji je u radom odnosu, može da se izvrši plenidba zarade, a dužniku koji je u penziji plenidba penzije. Izvršenje na zaradi može da se sprovede u visini do jedne polovine zarade, ukoliko zarada ne prelazi iznos prosečne zarade može se sprovesti do jedne trećine, a ako je u pitanju minimalna zarada onda do jedne četvrtine.

Izvršenje na penziji može se sprovesti do njene trećine. Ako penzija ne prelazi iznos prosečne penzije, izvršenje se može sprovesti do njene četvrtine, a ako visina penzije ne prelazi najniži iznos penzije izvršenje se može sprovesti najviše do njene desetine.

Dužniku mogu biti zaplenjena i novčana sredstava koja ima na računu kod banke, sredstava sa štednog uloga i druga imovina.

Izvršni poverilac može da bira na koji način će se sprovesti izvršenja, a ukoliko izvršni poverilac u predlogu za izvršenje nije naznačio sredstvo i predmet izvršenja, izvršenje će se sprovesti na celokupnoj imovini izvršnog dužnika.

 

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime