POMOĆ DRŽAVE 20.000 EVRA Evo kako da se prijavite!

0
Foto: Screenshot Youtube

Tokom 2022. godine Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja stiglo je 295 zahteva za dodelu subvencija za prvi stan na osnovu Odluke o pravu na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Skoro 200 zahteva još je u fazi obrade, a 77 je rešeno, a 32 zahteva su odbijena. Najniža isplaćena subvencija iznosila je 6.700 evra, a najviša 20.000.

Za subvencionisanje kupovine kuće ili stana za majke koje dete rode počev od 1. januara 2022. godine prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđeno je 10 milijardi dinara. Međutim, odluka za 2023. godinu još uvek nije donesena.

Očekuje se da će se to uskoro desiti. Dok se ne donese odluka nije moguće da zahtev za subvenciju bude punosnažno obrađen.

Uslovi za dobijanje subvencije

Da bi se ostvarilo pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, potrebno je da je dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, s tim što navedeno pravo može ostvariti majka.

Da bi majka novorođenog deteta ostvarila pravo na novčana sredstva, učešće u kupovini odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta potrebno je da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan. Osim toga, pravo na subvenciju može ostvariti i majka koja je strani državljanin, ako je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije i/ili je državljanin Republike Srbije.

Izgradnja kuće

Za izgradnju kuće koja može da bude predmet ovog prava potrebno je: da je zemljište na kojoj je planirana izgradnja nepokretnosti vlasništvo podnosioca zahteva upisano u katastar nepokretnosti bez tereta; da je za predmetnu nepokretnost izdata građevinska dozvola u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja;

Takođe, obavezno je da su kuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini, odnosno kupovine vlasništvo prodavca/prodavaca, kao i da su upisani u katastar nepokretnosti bez tereta.

Zakon propisuje i ograničenje u smislu zabrane otuđenja nepokretnosti koja je izgrađena ili kupljena dodeljenim sredstvima, i to u periodu od pet godina od kupovine, odnosno izgradnje, bez saglasnosti organa starateljstva nadležnog da štiti prava i interese dece.

Zabrana srodstva

Pored toga, Uredba izričito propisuje zabranu srodstva između korisnika novčanih sredstava i prodavca nepokretnosti. U tom pogledu Uredba propisuje zabranu sa srodnicima koji su u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije ili adoptivnom srodstvu.

Maksimalan iznos novčanih sredstava koji se daju u vidu subvencija ne prelaze iznos od 20.000 evra. Za sprovođenje ove mere populacione politike je u 2022. bilo predviđeno ukupno 85 miliona evra, ali taj budžet se podrazumeva i za godine koje predstoje.

Visina novčanih sredstava koja će se odobriti podnosiocu zahteva zavisi od kriterijuma koji su propisani Uredbom i Odlukom, pri čemu je jedan od kriterijuma i jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se graditi kuća ili kupovati stan. S tim u vezi, Odlukom iz 2022. godine je propisano da:

1. za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koja su utvrđena kao devastirana područja u skladu sa relevantnim propisom u visini 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće
2. za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave – u visini 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće

3. za kupovinu kuće ili stana – u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene

4. za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene.

Da bi se uopšte steklo pravo na subvenciju, ukupni prihodi bračnih odnosno vanbračnih partnera na mesečnom nivou, na dan podnošenja zahteva, moraju biti niži od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem.

Izvor: ALO

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime