Kako tužiti nekoga za pretrpljen strah i nanetu duševnu bol?

0

Naknada štete može se potraživati u slučajevima kada je oštećenom licu naneta materijalna ili nematerijalna šteta. Dok materijalna šteta podrazumeva oštećenje tuđe imovine, nematerijalna šteta se može podeliti na sledeće oblike:

  • Fizički bol
  • Duševni bol (zbog smanjenja životne aktivnosti, zbog naruženosti, zbog povrede ugleda i časti, zbog povrede slobode, zbog povrede prava osobe, zbog smrti bliske osobe, zbog teškog invaliditeta bliske osobe, zbog navođenja na kažnjivu obljubu, kažnjivu bludnu radnju ili drugo krivično delo protiv dostojanstva osobe i morala)
  • Povreda prava ličnosti
  • Strah

Naknada štete u slučaju pretrpljenog straha

Strah je jedna od primarnih ljudskih emocija koja nastaje kao odgovor organizma na očekivanje opasnosti, pretnje ili bola. Izazivanje straha kod drugog lica je nehumano i može dovesti do ozbiljnih posledica – osećaja depersonalizacije, urušavanja ličnosti, depresije, neuroza.

Potraživanje naknade štete u slučaju pretrpljenog straha može se potraživati za lice koje je strah osećalo zbog situacije u kojoj je bilo lično ugroženo, ali ne i za strah koji lice oseća za druge ljude, bez obzira da li su u pitanju bliski srodnici.

Naknada štete za pretrpljeni strah iziskuje utvrđivanje stepena pretrpljenog straha. Ako postoji telesna povreda oštećenog lica lakše će biti proceniti intenzitet straha, jer su u direktnoj korelaciji.

Primer naknade štete u slučaju pretrpljenog straha

Kao primer pretrpljenog straha možemo uzeti žrtve saobraćajnih nesreća, koje su bile svesne opasnosti kojoj su izložene. Strepnja zbog iščekivanja udarca u saobraćajnoj nesreći i neizvesnost posledica dovode do osećaja intenzivnog straha, koji kod mnogih učesnika saobraćajnih nezgoda za posledicu ima fobiju od vožnje i strah od učestvovanja u saobraćaju.

Jedan od primera naknade štete zbog pretrpljenog straha je slučaj konobarice, koja je bila žrtva oružane pljačke 2011. godine. Oštećeno lice je trpelo strah najvišeg intenziteta dok napadač nije razoružan. Prilikom pljačke oštećeno lice je pogođeno metkom u slabinu, te je ostalo trajni invalid. Na ime duševnog bola isplaćena je naknada štete od 2.5 miliona dinara, a na ime pretrpljenog straha naknada štete je iznosila 700.000 rsd.

Naknada štete u slučaju nanete duševne boli

Naknada štete u slučaju nanete duševne boli može se podeliti na brojne faktore koji su uzročnici pomenutog stanja:

  • Smanjenje životne aktivnosti može da nastane kao posledica duševne ili fizičke boli, a oštećenom licu umanjuje kvalitet života, jer mu predstavlja smetnju u uobičajenim aktivnostima.
  • Naruženost je posledica fizičkih povreda i očigledna promena na fizičkom izgledu oštećene osobe, koja izaziva duševnu bol.
  • Povreda ugleda i časti – Dok se čast definiše kao subjektivan doživljaj pojedinca o svojoj ličnosti, ugled je objektivna kategorija i odnosi se na doživljaj sredine o pojedincu. Uvrede i klevete mogu narušiti ugled i čast oštećenog lica i osnov su za naknadu nematerijalne štete.
  • Povreda slobode nastaje kada je oštećeno lice bespravno lišeno slobode. Naknada štete se dodeljuje u skladu sa vremenom lišenja slobode i uslovima u kojima je oštećeni izdržavao kaznu.
  • Duševna bol zbog smrti ili invaliditeta bliske osobe – Naknadu štete zbog duševne boli usled smrti ili invaliditeta bliske osobe mogu potraživati članovi porodice preminulog odnosno oštećenog lica.

Primer naknade štete u slučaju nanete duševne boli

Kao primer naknade štete u slučaju nanete duševne boli možemo uzeti brojne poznate ličnosti iz našeg regiona. Poznati reditelj Emir Kusturica je dobio naknadu nematerijalne štete zbog neistinitog teksta koji je objavljen o njemu na sajtu jedne poznate medijske kuće.

Uvrede i širenje laži koje za cilj imaju diskreditovanje oštećenog lica, takođe su jedan od osnova za potraživanje naknade nematerijalne štete. Iz svakodnevnih okolnosti izdvajamo i slučajeve gde je štetnik opalio šamar oštećenom licu na javnom mestu, čineći mu time povredu ugleda i fizički bol.

Kako se vrši naknada nematerijalne štete

Naknada štete nematerijalnog tipa često je u obliku novčane nadoknade, ali uz novčanu nadoknadu sud može narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena:

U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti, na trošak štetnika, objavljivanje presude, odnosno ispravke, ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom. (Član 199 – Zakon o obligacionim odnosima)

Cilj novčane naknade jeste da oštećenom licu pruži satisfakciju za pretrpljeni fizički ili duševni bol – odnosno da za dobijena novčana sredstva priušti sebi nešto što će mu predstavljati izvor zadovoljstva i što će kompenzovati pretrpljene neprijatnosti. Visinu novčane nadoknade određuje sud, u odnosu na značaj i trajanje načinjene nematerijalne štete:

Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu. (Član 200 – Zakon o obligacionim odnosima)

Novčana naknada se u većini slučajeva isplaćuje jednokratno, mada po odluci suda može biti isplaćivana i parcijalno u vidu rente. Novčana naknada štete nematerijalnog tipa može preći na naslednike, ako je priznata pravosnažnom sudskom odlukom ili pismenim sporazumom.

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime